nedeľa 28. mája 2017

Analýza - štúdia o homosexuálnom rodičovstve nepotvrdzuje titulky liberálnych médii

Niekoľko liberálnych mediálnych organizácií ( aj u nás napr. bombasticým titulkom - Deti, ktoré vychovávajú rodičia gejovia, netrpia a darí sa im lepšie ako deťom heterosexuálov) uvádza výsledky štúdie rodičov rovnakého pohlavia, ktorá naznačuje, že homosexuálny rodičia (") robia lepšiu prácu pri výchove ako ostatní rodičia vo všeobecnej populácii. Existujú však štyri dôležité body, ktoré je potrebné pochopiť v tejto štúdii a tie nám umožnia pozdvihnúť naše obočie nad spôsobom akým sa veda používa na presadzovanie a ospravedlnenie zrejmých ideologických cieľov

Tu je zopár titulkov liberálnych médii:

CBS News: "Children of same-sex couples healthy, well-adjusted, study finds"

NBC News: "Children of Same-Sex Parents Are Healthier: Study"

The Huffington Post: "Children Of Gay Parents Are Happier And Healthier Than Their Peers, New Study Finds"

Vox: "Largest-ever study of same-sex couples' kids finds they're better off than other children"

Štúdia však nepotvrdzuje závery prezentované týmito titulkami.

Štúdia má názov: "Rodičmi hlásené zistenia týkajúce sa zdravia a blaha detí v rodičovských skupinách osôb rovnakého pohlavia: prierezový prieskum", ktorý uvádza ako vedúceho autora Dr. Simona R. Crouch na Univerzite v Melbourne v Austrálii, bol publikovaný časopisom BMC Public Health. Spoluautormi boli Elizabeth Waters, Ruth McNair, Jennifer Power a Elise Davis. Power je prepojený s univerzitou La Trobe. Zvyšok autorov je na Melbourneskej univerzite.

Štúdia "zistila", že deti rodičov rovnakého pohlavia zaznamenali vyššiu mieru celkového správania, celkového zdravia a rodinnej súdržnosti než všeobecná populácia Austrálie. Štúdia tiež merala, ako často rodičia cítili, že sú gayovia stigmatizovaní. Vysoký počet stigmatizovania negatívne koreloval s opatreniami týkajúcimi sa fyzickej aktivity detí, duševného zdravia a rodinnej súdržnosti.


Tu sú štyri dôležité body na pochopenie štúdie:

1) Štúdia nepoužila náhodnú vzorku.

Ak chcete urobiť všeobecný záver o populácii, vedecké štúdie potrebujú veľkú, pravdepodobnú vzorku populácie, niekedy nazývanú "náhodná vzorka" alebo "reprezentatívna vzorka". Pravdepodobná vzorka znamená, že respondenti sú reprezentatívnymi pre celú populáciu.

Štúdia Croucha bola založená na vzorke komfortu alebo vzorky s nepravdepodobnosťou. Účastníci štúdie boli prijímaní prostredníctvom e-mailových zoznamov gayov a lesbičiek a inzerátov zverejnených v gejskej a lesbickej tlači. To znamená, že účastníci sa dobrovoľne prihlásili do štúdie a neboli vybraní náhodne z obyvateľstva.

Vzorka mala 315 rodičov s 500 deťmi. Väčšina detí, 80 percent, mala ženského rodiča, aby vyplnil prieskum. Osemnásť percent malo mužského rodiča, zatiaľ čo zvyšní rodičia sa označovali za "iné pohlavie".

Sociálni vedci však chápu, že závery o všeobecnej populácii by sa nemali robiť na základe výberovej vzorky, kedže predispozícia a túžba účastníkov prieskumu vzhľadom ku obhájeniu hodnoty vedie ku konfliktom záujmov a môže byť motivovaná čo možno najlepším výsledkom vzhľadom ku spoločenstvu, ktoré predstavujú.

Skrátka, je to dosť vedecká a objektívna metodológia výskumu! Stačí sa jednoducho opýtať homosexuálnych rodičov, či si myslia, že homosexuálne rodičovstvo je dobrá vec....

2) Štúdia neporovnávala rodičov rovnakého pohlavia s biologickými rodičmi.

Predchádzajúce štúdie ukázali, že deťom sa darí najlepšie, keď sú vychované svojimi biologickými rodičmi a títo rodičia sú zosobášení. Štúdia Croucha však porovnáva výberovú vzorku detí vychovávaných rodičmi rovnakého pohlavia pre celkovú populáciu, ktorá zahŕňa tie, ktoré vychovali osamelí rodičia, nevlastní rodičia, pestúnsky rodičia a rodičia rovnakého pohlavia.

Štúdia preto nedokáže dospieť k záveru, že deti, ktoré sú vychovávané homosexuálnymi rodičmi, majú lepšie výsledky ako deti narodené v dvojmanželských heterosexuálnych domácnostiach.

3) Štúdia sa opiera o výsledky oznámené rodičmi.


Zdravie a blaho detí sú založené na tom, čo rodičia hovoria, že sú. Zatiaľ čo sa tieto zistenia porovnávajú s inými zisteniami hlásenými rodičmi, existujú dôvody, že homosexuáli môžu nadhodnocovať svoje výsledky vo vyššej miere ako všeobecná populácia.

Prieskum sa uskutočnil, zatiaľ čo Austrália rozhoduje o novom vymedzení manželstva tak, aby zahŕňalo páry rovnakého pohlavia. Časť tejto diskusie sa zaoberá výchovou detí. Uznanie manželstva by malo existovať výlučne pre muža a ženu, argumentujú zástancovia tradičného manželstva, pretože toto usporiadanie je najvhodnejšie na výchovu detí, čo je verejné dobro.

Je preto v záujme prívržencov homosexuálnych manželstiev, aby ukázali, že homosexuálne páry môžu vychovávať deti rovnako ako páry muža a ženy. Homosexuáli a lesbičky, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili štúdie Croucha, pochopili význam tejto štúdie. V dôsledku toho môžu mať svoje výsledky zámerne nadhodnotené viac ako priemerný rodič. Okrem toho gejovia a lesbičky, ktoré vychovávajú deti so zlými výsledkami, sa zdráhali účasti na štúdii z podobných dôvodov.

4) Štúdie s použitím pravdepodobnostných vzoriek ukazujú zlé výsledky pre homosexuálnych rodičov.

Dve nedávne štúdie, v ktorých sa použili vzorky pravdepodobnosti, ukázali zlé výsledky pre deti homosexuálov a lesbičiek.

V jednej sa zistilo, že u deti rovnako pohlavných rodičov je oveľa menej pravdepodobné, že absolvujú strednú školu. Vedúci výskumu a sociológ obhajuje túto štúdiu, ktorá kladie otázniky na prospešnosť homosexuálneho rodičovstva aj proti politickým útokom

Štúdia o nových rodinných štruktúrach na univerzite v Texase napríklad zistila, že tí, ktorí uviedli, že aspoň jeden rodič mal vzťah rovnakého pohlavia, mali zlé výsledky v rôznych parametroch. Boli napríklad pravdepodobnejšie depresívni, nezamestnaní, mali viac sexuálnych partnerov a hlásili negatívne dojmy z ich detstva.

Štúdia, ktorú vydal ekonóm Douglas W. Allen a bola  zverejnená minulý december, sa zameriava na 20 ročnú vzorku kanadského sčítania ľudu a zistila, že deti z homosexuálnych a lesbických rodín majú menšiu pravdepodobnosť absolvovať strednú a vysokú školu  ako deti, ktoré boli vychované dvojicami opačného pohlavia, alebo osamelými rodičmi.

Nesmieme prestať pripomínať, že otázka homosexuálneho rodičovstva je vysoko politizovaná. V takomto prostredí liberálne médiá majú tendenciu preháňať výsledky tých štúdií, ktoré potvrdzujú ich predsudky, a hyperkriticky písať o štúdiách, ktoré ukazujú výsledky iné. Liberálne médiá sa zamerali na oznamovanie výskumu, ktorý potvrdzuje ich predsudky.

Existujú však niektoré významné rozdiely medzi tým, ako Allen a Regnerus (a iní ktorých nabudúce predstavím) prezentujú svoje zistenia v porovnaní s Crouchom a ďalšími sociálnymi vedcami, ktorí tvrdia, že medzi rodičmi homosexuálmi a rodičovstvom muža a ženy nie sú rozdiely. Na rozdiel od spoločenských vedcov "bez rozdielov" Allen a Regnerus netvrdia, že ich štúdia je konečná.

Gay "rodičovstvo" detí je ťažké študovať, pretože je tak nové. Na pochopenie účinkov na deti, ktoré vzbudzujú, sociálni vedci potrebujú väčšie vzorky a čas - čas pre deti, ktoré sú vychovávané homosexuálmi a lesbičkami, aby vyrastli a mali výsledky, ktoré je možné merať a porovnať s výsledkami získanými inými rodinnými typmi. Allen a Regnerus na to poukazujú vo svojich výskumných a iných správach.

Výskum doposiaľ dokazuje, že biologické domácnosti s dvoma rodičmi poskytujú v priemere najlepšie výsledky pre deti v porovnaní so všetkými ostatnými rodinnými typmi. Ďalší výskum preukázal jedinečný prínos matiek a otcov k rozvoju detí. (Jedna štúdia napríklad zistila, že vyrastanie bez otca mení mozgovú štruktúru.) Tieto štúdie by mali stačiť na to, aby aspoň vyvolali podozrenie voči štúdiám naznačujúcim, že deti vychované rodičmi toho istého pohlavia majú rovnaké alebo lepšie výsledky než deti s mamou a otcom.

Sociálni vedci, ktorí hlásili "žiadne rozdiely", na druhej strane robia rozsiahle zovšeobecnenia založené len na ich malých, nepravidelných vzorkách, ktoré potvrdzujú ich liberálne predsudky. Liberálne médiá ich nekriticky nasledujú.

Niektorí liberálni kritici Regnerusa tiež tvrdili, že jeho zistenia by sa mali ignorovať, pretože je konzervatívny katolík. Crouch je však homosexuálny muž, ktorý so svojim partnerom vychováva dve deti. Mohli by títo kritici rovnako naznačiť, že by Crouchova štúdia mala byť ignorovaná, pretože Crouch je osobne zaangažovaný na jej pozitívnych výsledkoch?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára